"Sorunlar bitmez,
Çareler tükenmez"


Medyum Recep Kaplan
?nsanlar?n en hay?rl?s?
?nsanlara en çok faydal? oland?r.
Hadis-i ?erif
Recep Kaplan, ''Türkiye'de ?lk Vergi Mükellefi'' olan Medyum'dur
Ümitsizseniz Ümit Sizsiniz

Behcet Necatigil
Bizim kudretimizin ula?t??? yerlere onlar?n hayalleri bile ula?amaz.
Fatih Sultan Mehmed
''?nsan Yenilince de?il;Pes edince Kaybeder''
Medyum Recep Kaplan
?mkans?z olan nedir bilirmisiniz?
Ben yapamam dedi?iniz her?ey.
Medyum Recep Kaplan

Mail Adresimiz recepkaplan@recepkaplan.net

YEN?LEN?YORUZ.....

Lütfen Websitemizde gördü?ünüz eksiklerimizi bize bildiriniz...

Türkiye'nin En Kapsaml? Gizli ?limler Sitesi... Çok Yak?nda Sizlerle...

Dünyaca Ünlü Medyum Recep Kaplan Kö?e Yaz?lar?yla Çok Yak?nda Sizlerle...

Türkiye'nin En Çok Ziyaret Edilen Medyum'luk Sitesi... Yeni Yüzüyle Çok Yak?nda Yay?nda...

Web sitemiz Yenileniyor... Çok Yak?nda Aktif Olarak Yay?nday?z....

Galeri Bölümümüzde Çal??malar?m?z Devam Ediyor...

Rüyalar ve Rüya Tabirleri Bölümümüzde Çal??malar?m?z Devam Ediyor...

?simler Sözlü?ü ve ?simname Bölümümüzde Çal??malar Devam Ediyor...

Burçlar Bölümümüz Tamamland?...

Gizli ?limler Bölümümüzde Çal??malar?m?z Devam Ediyor.

''WEB S?TEM?Z YEN?LEN?YOR''

Büyü'den Fayda Bulmak Mümkünmü?

Sevgili Okuyucular?m...

Önceki yaz?lar?mda dile getirdi?im gibi Büyüden medet ummak sizi ?irke sürükledi?i gibi olmas?n? istedi?iniz i?lerin olmayaca?? gibi zaman?n?z inanc?n?z ve paran?z?n bo?a gidece?i anlam?na gelir. En önemliside Büyücü ve büyüye inan?p ondan medet ummak Cenab-i Allah'a ?irk ko?mak oldu?u için ?man?n?zdan olman?z ve kafir olarak can verip Cehenneme gitmeniz bile mümkündür.


Çünkü varsayal?m istedi?iniz bir konunun olmas? için büyücüden medet umdunuz kafir olmay? dinden ç?kmay? cehenneme gitmeyi göze ald?n?z ve düya kadar para ödeyip büyü yapt?rd?n?z yada ücretsiz az bir ücrete büyü yapt?rd?n?z ?ans?n?z yaver gitti ve gerçi olmazda varsayal?m büyü tuttu. ?unu asla unutmay?nki ?er olan bir?eyden hay?r gelmeyece?i için eninde sonunda yapt?rd???n?z ters tutar ve daha kötü duruma gelirsiniz.

Ben 35 y?ld?r Medyumluk, gizli ilimler, parapsikoloji konular?nda ara?t?rma ve çal??ma yapan bir ki?iyim bu güne kadar Büyüden fayda gören bir ki?i bile görmedim. Tam tersi büyü yapt?r?p kand?r?lan, doland?r?lan, paras?, zaman?, inanc? bo?a gidip bunal?ma dü?en ki?iler bu durumdan kurtulmak için bana geldiler ve Cenab-i Allah'?n izniyle ?ifaya kavu?ular.

Seçme Hadisler ve Sözler
Sen, de?erinle ve dü?üncenle iki aleme bedelsin.
Ama ne yapay?m ki kendi de?erini blmiyorsun.
Kendini ucuza satma, çünkü de?erin yüksektir.
Mevlana
Her An'ımız Bir Dua
Ey Rabbimiz! Bize hile yapanlar? ve yapmay? dü?ünenleri, bize komplo kuranlar? ve kuracak olanlar?, dü?manl?k yapanlar? ve yapacak olanlar?, aldatanlar? ve aldatarak hile yapacak olanlar? Sana havale ediyoruz.
Recep Kaplan İletişim
Ofis Adresi:
Uğur Mumcu Caddesi No: 77/10
G.O.P / Çankaya / Ankara / Türkiye
0 312 447 45 45 (pbx)