"Sorunlar bitmez,
Çareler tükenmez"


Medyum Recep Kaplan
?nsanlar?n en hay?rl?s?
?nsanlara en çok faydal? oland?r.
Hadis-i ?erif
Recep Kaplan, ''Türkiye'de ?lk Vergi Mükellefi'' olan Medyum'dur
Ümitsizseniz Ümit Sizsiniz

Behcet Necatigil
Bizim kudretimizin ula?t??? yerlere onlar?n hayalleri bile ula?amaz.
Fatih Sultan Mehmed
"?nsan Yenilince de?il; Pes edince Kaybeder"
Medyum Recep Kaplan
?mkans?z olan nedir bilirmisiniz?
Ben yapamam dedi?iniz her?ey.
Medyum Recep Kaplan

Mail Adresimiz recepkaplan@recepkaplan.net

YEN?LEN?YORUZ.....

Lütfen Websitemizde gördü?ünüz eksiklerimizi bize bildiriniz...

Türkiye'nin En Kapsaml? Gizli ?limler Sitesi... Çok Yak?nda Sizlerle...

Dünyaca Ünlü Medyum Recep Kaplan Kö?e Yaz?lar?yla Çok Yak?nda Sizlerle...

Türkiye'nin En Çok Ziyaret Edilen Medyum'luk Sitesi... Yeni Yüzüyle Çok Yak?nda Yay?nda...

Web sitemiz Yenileniyor... Çok Yak?nda Aktif Olarak Yay?nday?z....

Galeri Bölümümüzde Çal??malar?m?z Devam Ediyor...

Rüyalar ve Rüya Tabirleri Bölümümüzde Çal??malar?m?z Devam Ediyor...

?simler Sözlü?ü ve ?simname Bölümümüzde Çal??malar Devam Ediyor...

Burçlar Bölümümüz Tamamland?...

Gizli ?limler Bölümümüzde Çal??malar?m?z Devam Ediyor.

''WEB S?TEM?Z YEN?LEN?YOR''

Hipnozla Tedavi

Hipnoz Nas?l Tedavi Eder ?

Hipnoz, ülkemizde oldukça yanl?? anla??lan ve negatif dü?ünceler beslenen bir konu olarak görünmektedir. Günümüzde hipnoz bilimsel ara?t?rmalar ve tedavideki etkinli?inden ziyade medyatik etkinli?inden dolay? kar??m?za ç?kmaktad?r. E?lence ve zevk için yap?lan hipnozun; hipnoterapiyle olan ilgisi, astroloji ya da astronomiyle olan ilgisinden daha fazla de?ildir.

 

Hipnoz kelimesi pekçok ki?inin akl?na modas? geçmi? önyarg?lar, tabular ve yanl?? inan??lar getirebilir.

Hipnoz çok eski bir sanatt?r, ilk defa hristiyanl???n ortaya ç?k???ndan evvelki zamanlarda büyücülük, din ve t?p bir arada uygulan?yorken kullan?lm??t?r. Hipnozun baz? teorik yönleri hâlâ tart??mal?d?r ve izah edilememi?tir. Ancak hipnoz t?pta bu durumda olan tek konu de?ildir.

Hinpoterapi, psikoterapiye yön ve h?z veren etkili bir multifonksiyonel tekniktir. Geçen yirmi y?l içerisinde hipnozun t?pta k?ymetli bir tedavi yöntemi oldu?u görü?ü oldukça taratfar toplam??t?r.

Hipnoza kar?? bat?l inançlarla ve ku?kuyla bak?lan ça?, terapotik (tedavi) k?ymetinin anla??lmas?yla ortadan kalk?yor.

Baz? ak?ll?ca seçilmi? vakalarda, ba?ka hiçbir tedavi formu hipnoz gibi h?zl? ve yararl? sonuçlar veremez.

Hem sadece destekleyici ya da ?ikayetlerin giderilmesi (semptomatik) amaçla, hem de hastal?k sebebleri olan (etiyolojik faktör olan) bilinçalt? güdülerinin ve sorunlar?n?n ortaya ç?kar?lmas? amac?yla kullan?lan psikoterapide hipnoz, hekime h?zl? ve etkili sonuçlar elde etmede çok k?ymetli fayda sa?lar.

Uzun bir süreden beri psikoterapistler zihinle vücudun ayr? olmad???n? söylüyorlar. Hem s?hhatteyken hem de hastayken ak?l ve vücut tek bir ünitedir. Herhangi bir bedensel (somatik) hastal??? pür somatik ya da herhangi bir psi?ik durumu tamamen psi?ik kabul etmek hatal?d?r.

Ak?l ve vücut öylesine içiçe ili?kili ünitelerdir ki, emosyonel bir refleks reaksiyon olmaks?z?n psi?ik bir de?i?iklik olmaz, bunun tersi, vücudu etkilemeden hiçbir psi?ik de?i?me meydana gelemez. Bundan dolay? organik ve fonksiyonel hastal?klar önemli ölçüde birbirinin üstüne biner.

?iddetli ruhsal ve fiziksel unsurlar ta??yan kombine hastal?klarda en ak?lc? tedavi formu t?bbi veya cerahhi tedaviyle birlikte psikoterapidir.

Hekimler sadece organik problem ortadan kald?r?ld? diye hastan?n iyile?ti?ini dü?ünmemeli, mevcut olabilecek ilgili psikolojik semptomlar? da ortadan kald?rmaya gayret etmelidir. Hasta bir bütün olarak tedavi edilmelidir. Ayr? ayr? tedavi etmek için organik ve psi?ik k?s?mlara ayr?lamaz. Ayr? de?il tek bir yap? gibi tedavi edilmelidir. Fiziksel hastal??? ihmal ederek, psikoterapi yapman?n affedilmez bir hata oldu?unda da herkes birle?iyor. Fakat, hastal???n sadece fiziksel özellikleriyle ilgilenip emosyonel yönlerini ihmal etmek de ayn? derecede hatal?d?r. Böyle yapmak s?kl?kla psikonevrozu derinle?tirir.

?çeriden ya da d??ar?dan gelen uyar?lar ?ahs?n psikolojik durumu ve davran?? durumuyla sürekli bir kar??l?kl? ili?ki halindedir.

Psikosomatik kavram?, ?ikayetlerin meydana gelmesinde ruh ve vücut fonksiyonlar? aras?ndaki ili?ki demektir. Baz? hastal?klar, hastan?n d??tan ve içten maruz kald??? bask? ve gerginliklere kar?? dinamik, sürekli de?i?en adaptasyonlar gibi incelenmeli ve tedavi edilmelidir.

De?i?ik durumlarda çe?itli psikoterapi metodlar? kullan?labilir. Fakat belki en h?zl? ve yararl?s? hipnoanalizi ihtiva eden hipnozdur.

Teorik olarak emosyonel komponentle ilgili olan herhangi bir rahats?zl?kta psikoterapi kullan?labilir. Bu, hem emosyonel bozuklu?un hastal???n meydana gelmesinde bir faktör oldu?u durumda, hem de sadece organik bozuklu?un, bir sonucu oldu?u durumda geçerlidir.

S?radan hekimin, uzun süreli ilgili psikiatrik tedaviyi yapmaya zaman? yoktur. Fakat sempatik bir hekim, kafas?n? ve ki?ili?ini kullanarak ba?ka hiç bir ?eye ihtiyaç duymadan birçok hastal??? te?his ve tedavi edebilir. Birçok hastal???n tedavisinde psikoterapi vazgeçilmez bir yard?mc?d?r. Her hekim bunu elinden geldi?i kadar yapmal?d?r.

Hekimin kulland??? en önemli tedavi arac? bizzat kendisidir ve davran??lar? s?kl?kla reçetelerinden daha etkilidir. Ustaca uygulanan psikoterapi, uygun geleneksel tedavi ile birlikte, yap?ld??? hastaya çok ?ey sa?layabilir. Birçok rahats?zl?kta hipnoz tedavisiyle çok ?ey ba?ar?labilir. ?lk sebebin emosyonel oldu?u vakalarda, hipnoterapiyle en iyi sonuçlar beklenebilir. Organik komponentlerin bask?n oldu?u vakalarda umulan sonuçlar daha kötüdür.

?ikayetler ilk olarak psikolojik tabiatl? oldu?u zaman, analizci yakla??m teorik olarak daha mant?kl? bir tedavi metodudur. Fakat tamamlanmas? için oldukça uzun zamana ihtiyaç duyulabilir.

Görünür ?ikayetlerin tedavisi, hastay? daha fazla psikoterapiye raz? eder, hem i?inde hem de evinde çevresine uyumunu sa?lar.

Hipnotik transtaki ?ahs?n temel özelli?i, telkine artm?? cevap vermesidir. Hiç kimse telkine kar?? tam ba????k olamaz. Herkese bir dereceye kadar telkin yap?labilir. Fakat telkine boyun e?me, yanl?? olarak safl?k gibi anla??lmamal?d?r. Bilinçli durumda bu ruh durumumuza, arzular?m?za ve çevremize göre de?i?ir. En büyük avantajlardan biri ak?lc?l?k, direnç, isteksizlik ya da bilinçli dü?ünceyle reddetme taraf?ndan tedavi kazançlar?n engellenmesi olmaks?z?n, bilinçalt? dü?üncesini inceleme f?rsat?d?r. Hipnozun kullan?lmas?, bilinçli durumda iyile?meyi geciktirebilen önyarg?, muhakeme ve emosyonel direnci ortadan kald?r?r. Bu yüzden hipnoz d??? metodlara k?yasla tedavi için gereken zaman azal?r.

?ikayetlerin ortadan kald?r?lmas?yla ruhsal gerginlik azalt?ld??? zaman aras?ra görülmektedir ki, zihin daha sonra kendi yolunu normale geri döndürebiliyor. Ruhsal gerginlik, stress ve korku iyile?meyi engeller ve hipnozla bunlar?n ortadan kald?r?lmas? do?al iyile?me e?ilimini güçlendirir. Hastan?n yava? yava? hayat?n stresslerine kar?? uygun bir tav?r almas?n? da sa?lar.


Hipnoz esnas?nda bilinçalt? dü?üncesini yeniden ?ekillendirme ya da yeniden e?itimin di?er bir metodu bir al??kanl???n yerine ba?ka bir al??kanl??? koymakt?r. ?ikayet yat??t?rmada; arzu edilmeyen mental ya da fiziksel bir davran???n yerine daha kabul edilebilir ba?ka birisi konulur. Örne?in ka??nman?n yerine fiziksel eksersiz yapma arzusu konabilir. Bununla beraber yerine konan semptom, yerine konuldu?u semptomla ayn? psikolojik büyüklük ve k?ymette olmal?d?r.

Baz? vakalarda direkt telkin ya da semptom yat??t?rma yeterli olabilir, di?erlerinde analizin bir derecesini uygulamak gerekli görülür. ?ahs?n çevresiyle emosyonel ihtiyaçlar? aras?nda genellikle bir tezat vard?r. Her birimiz karma??k arzu ve uyar?lar?n bir labirenti gibiyiz. Bask?lanm?? korku, nefret, sevgi, öfke, anksiete, k?skançl?k, suçluluk duygusu, hayal k?r?kl??? ya da baz? ba?ka s?k?nt?lar bilinçten silinebilir, fakat bilinç alt?na i?leyerek, fonksiyonel bozukluklar olarak ortaya ç?kan kar???kl?klar yaratabilir.

Hipnoz, bu etkenleri ortaya ç?karmak ve anlamak ya da yeniden düzenlemek için yol gösteren, bilinç alt?na ula?ma vas?tas?d?r. Emosyonel stres, bilinçalt? sorunlar? yüzünden artt??? zaman hasta bundan habersizdir. Bu yüzden ona kar?? koymas? mümkün de?ildir.

Bilinçalt?na hapsedilmi? kötü olaylar?n hat?rlanmas? ve ifade edilmesi s?kl?kla dramatik bir iyile?me sa?lar. Bask?lanm?? bu kötü olaylara ve dü?üncelere kar?? hastan?n bilinçli ilgisi bir ruhsal bozuklu?u ve ?ikayeti tamamen ortadan kald?rabilir.

Bundan dolay?, hipnoz alt?nda semptomlar ?u yollarla tedavi edilebilir.
1) Direkt ya da indirekt telkin yoluyla,
2) Semptom yat??t?rma yoluyla,
3) Altta yatan tezatlara bilinçli bir ilgi sa?lama ve ki?ilik analizi yapma yoluyla,
4) Her üç tekni?in kombinasyonu yoluyla veya di?er teknikleri kullanma yoluyla.

Hipnoz yapma tekni?i güç de?ildir ve çe?itli yollarla ba?ar?labilir. Uygun kullan?lan hipnozla baz? hastal?klar ortadan kal?d?r?labilir. Birçok de?i?ik hastal?k iyile?tirilebilir. Hipnoz, ruhsal gev?eme, a?r? kesici, uyu?turucu, yat??t?r?c? ya da ?ikayet yok etme amac?yla da kullan?labilir.

Hekimler hipnozun her derde deva bir ilaç olmad???n?, fakat ak?ll?ca seçilmi? vakalarda geleneksel tedaviye k?ymetli bir yard?mc? oldu?unu anlayacaklard?r.

Özel pratikte, bedensel hastal??? olan hastalar, psikosomatik ya da ruhsal ?ikayetleri olanlara k?yasla nadiren tedavide problem ç?kar?rlar. Son gruptaki güçlük, s?kl?kla yaln?z ba??na geleneksel t?bbi tedaviye olumlu cevab?n korunmas?nda ortaya ç?kar.

Çok kere bu talihsiz ?ah?slar bir hekimden ötekine, bir klinikten di?erine ko?arlar ve sürekli hastal?klar?n?n kafalar?nda oldu?unu söylerler. Gerçekten, bu ?ah?slar çok üzgündürler ve ümitsizce yard?m ihtiyac? içindedirler. Hipnoterapinin yard?m?yla birço?u daha normal ve iyi ya?ama yoluna sokulabilir.
Seçme Hadisler ve Sözler
Hazreti Peygamber efendimiz, bütün müslümanlar?n ve kutsal kitap sahiplerinin bildi?i üzere, Allah taraf?ndan dini gerçekleri insanl?k dünyas?na duyurmaya ve anlatmaya memur edilmi?ler ve ismi peygamberdir. Yani haber ula?t?rmakla görevlidir. Ulu Tanr?, Kuran-? Kerim?inde kendisine emirlik, saltanat ve taç vermi? de?ildir. Hükümdarl?k vermi? de?ildir. Peygamberlik vazifesi ile göndermi?tir. Tabiat?yla gerçek vazifesini tamamen kavram?? olan Cenab-? Peygamber bütün dünya insanlar?na onu duyurdu. Hepinizce bilinmesi laz?md?r ki, o devirde mesela do?uda bir ?ran devleti, kuzeyde bir Roma ?mparatorlu?u vard?. Di?er te?kilat? ve kurulu devletler vard? ve Cenab-? Peygamber devletlere gönderdi?i peygamberlik mektuplar?nda buyurmu?lard?r ki, ?Allah bir ve ben onun taraf?ndan size gerçe?i anlatmakla vazifeliyim. Hak dini, ?slam dinidir. Ve bunu kabul ediniz? ve fakat ilave etmi?tir ?Ben size hak dinini kabul ettirmekle zannetmeyiniz ki, sizin milletinize, sizin hükümetinize el koymu? olaca??m. Siz hangi hükümet ?eklinde, hangi durumda bulunuyorsan?z o yine ayn? kalacakt?r. Yaln?z hak dinini kabul ediniz ve koruyunuz?? Mustafa Kemal ATATÜRK
Her An'ımız Bir Dua
''Allah'?m! Bu günde beni günah ve kusurlardan y?kay?p temizle; kalbimi imtihan ederken bana kalplerin takvas?n? ver; ey günahkarlar?n sürçmelerini ba???layan (Rabbim)!''
Recep Kaplan İletişim
Ofis Adresi:
Uğur Mumcu Caddesi No: 77/10
G.O.P / Çankaya / Ankara / Türkiye
0 312 447 45 45 (pbx)