"Sorunlar bitmez,
Çareler tükenmez"


Medyum Recep Kaplan
?nsanlar?n en hay?rl?s?
?nsanlara en çok faydal? oland?r.
Hadis-i ?erif
Recep Kaplan, ''Türkiye'de ?lk Vergi Mükellefi'' olan Medyum'dur
Ümitsizseniz Ümit Sizsiniz

Behcet Necatigil
Bizim kudretimizin ula?t??? yerlere onlar?n hayalleri bile ula?amaz.
Fatih Sultan Mehmed
"?nsan Yenilince de?il; Pes edince Kaybeder"
Medyum Recep Kaplan
?mkans?z olan nedir bilirmisiniz?
Ben yapamam dedi?iniz her?ey.
Medyum Recep Kaplan

Mail Adresimiz recepkaplan@recepkaplan.net

YEN?LEN?YORUZ.....

Lütfen Websitemizde gördü?ünüz eksiklerimizi bize bildiriniz...

Türkiye'nin En Kapsaml? Gizli ?limler Sitesi... Çok Yak?nda Sizlerle...

Dünyaca Ünlü Medyum Recep Kaplan Kö?e Yaz?lar?yla Çok Yak?nda Sizlerle...

Türkiye'nin En Çok Ziyaret Edilen Medyum'luk Sitesi... Yeni Yüzüyle Çok Yak?nda Yay?nda...

Web sitemiz Yenileniyor... Çok Yak?nda Aktif Olarak Yay?nday?z....

Galeri Bölümümüzde Çal??malar?m?z Devam Ediyor...

Rüyalar ve Rüya Tabirleri Bölümümüzde Çal??malar?m?z Devam Ediyor...

?simler Sözlü?ü ve ?simname Bölümümüzde Çal??malar Devam Ediyor...

Burçlar Bölümümüz Tamamland?...

Gizli ?limler Bölümümüzde Çal??malar?m?z Devam Ediyor.

''WEB S?TEM?Z YEN?LEN?YOR''

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Rüyalar? ve Tabirleri

Peygamber Efendimizin Gördü?ü Rüyalar ve Yorumlar?


?bn-i Abbas (ra)’tan rivayet edildi?ine göre o, ?öyle demi?tir: Peygamberlerinrüyalar? vahiydir.” ?bn-i 

Abbas (ra), bu sözü Hz. Yusuf (as): “…Ben (rüyamda) on bir y?ld?zla, güne?i ve ay? gördüm…” ayetini 

aç?klarken söylemi?tir. ?bn-i Ömer, Ubeyd b. Umeyr, ayn? görü?leri belirtmi?lerdir.
 
Hz. Ai?e ?öyle demi?tir: “Rasulüllah’?n ilk vahiy ba?lang?c? uykuda saliha rüya görmekle olmu?tur. 

Hiçbir rüya görmezdi ki, sabah ayd?nl??? gibi aç?kça meydana gelmesin. Bu rivayette, Hz. 

Peygamber’in rüyalar?, bir çe?it vahiy ve Kur'an vahyine haz?rl?k niteli?inde oldu?u belirtilmektedir. Hz. 

Peygamber’in vahiy niteli?inde olan rüyalar? Kur'an-? Kerim ve hadislerde i?aret edilen hadislerin 

içeri?inden anla??lmaktad?r.
 
?slam alimlerinin ço?unlu?u Hz. ?brahim (as), Hz. Yusuf (as) ve Hz. Muhammed (sav)’in Kur'an-? 

Kerim’de anlat?lan rüyalar?n? örnek göstererek, “Peygamberlerin rüyalar?, vahiydir” görü?üne 

kat?lm??lard?r.
 
Bu rivayetlerden de anla??ld??? üzere Hz. Peygamber’in baz?rüyalar?, vahiydir. Vahiy niteli?inde 

olabilecek Hz. Peygamber’inrüya ve yorumlar? ula??labildi?i kadar?yla a?a??da zikredilecektir.
 
1- Rüyada Misvak ?kram?
 
Abdullah b. Ömer’in rivayetine göre Rasulüllah (as), ?öyle buyurdu: “Kendimi rüyamda bir misvakla 

misvaklan?rken gördüm. Derken beni iki adam çekti. Biri, di?erinden daha büyüktü. Bende misvak? 

küçük olana verdim. Bana; büyü?e denildi. Ben de onu, büyü?e verdim.”
 
2- Müseyleme ve Ansi’nin Durumlar?n?n Bildirilmesi
 
?bn-i Abbas’tan rivayet edildi?ine göre o, ?öyle demi?tir: Yalanc? Müseyleme, Hz. Peygamber 

zaman?nda Medine’ye geldi ve ‘Muhammed, kendisinden sonra bu i?i bana b?rak?rsa, ona tabi 

olurum” demeye ba?lad?. Medine’ye kendi kabilesinden birçok insan gelmi?ti. Hz. Peygamber, 

beraberinde Sabit b. Kays b. ?emmas oldu?u halde onun yan?na geldi. Hz. Peygamber (as)’in bir 

hurma dal? parças? vard?. Arkada?lar?n?n aras?ndaki Müseyleme’nin ba??nda durarak: “Ben, ?u parçay? 

istemi? olsan; onu sana vermem. Ben, Allah’?n senin hakk?ndaki emrine tecavüz edemem. (Bana 

itaatten) geri dönersen Allah, mutlaka seni tepeleyecektir. Öyle zannederim ki sen, rüyanda hakk?nda 

bilgi verilen kimsesin. ??te Sabit benim ad?ma sana cevap verecek.” buyurdu. Sonra Rasulüllah, 

oradan ayr?ld? ve gitti.
 
?bn-i Abbas, Hz. Peygamber’in: “Öyle zannederim ki sen, rüyada bana hakk?nda bilgi verilen kimsesin” 

sözünü sordum. Ebü Hureyre bana, Hz. Peygamber’in ?öyle buyurdu?unu haber verdi: “Uyurken 

elimde iki alt?n bilezik gördüm. Bunlar?n hali beni me?gul etti. Derkenrüyamda bana, onlar? üflemem 

vahyedildi. Ben de üfürdüm ve uçtular. Bunlar?, benden sonra ç?kacak iki yalanc? (peygamberlik 

iddias?nda bulunan) ki?i diye tevil ettim.” Bunlardan biri San’a’n?n reisi Ansi; di?eri, Yemaame’nin reisi 

Müseyleme idi .
 
3- Kadir Gecesinin Bildirilmesi
 
Ebü Seleme’den rivayet edildi?ine göre o, ?öyle dedi: Ebü Said’e sordum, Rasulüllah’dan Kadir 

Gecesinin hangi gün denk geldi?ini i?ittin mi?; o da, evet dedi. Devam?nda Ebü Selem dedi ki: Sonra 

Rasulüllah (as) ile birlikte Ramazan’?n onuncu günü itikafa girdik. Ramazan’?n yirminci günü sabah? 

Hz. Peygamber, bize bir hutbe irad etti ve ?öyle buyurdu: “Kadir gecesi bana gösterildi. Sonra o Kadir 

gecesi bana unutturuldu.”
 
Ravi, Ebü Said’e Kadir gecesinin hangi güne (geceye) denk geldi?ini bilip bilmedi?ini sormu?, Ebü 

Said de Rasulüllah’tan bunu duydu?unu söylemi?; daha sonra Ebü Said’e bunu soran ravi; yani Ebü 

Seleme Peygamber ile birlikte itikafa girdi?inde bunu Peygamberden bizzat duydu?unu nakletmi?tir. 

Peygamber (as), kadir gecesinin unutturulmas?, Müslümanlar?n her geceyi Kadir gecesi gibi bilip ona 

göre ibadet yapmalar? aç?s?ndan bizler için bir rahmettir.? 
Hz. Peygamber’in Gelece?e Dair Rüyalar? ve Bunlar? Yorumlamas?
Hz. Allah (cc)’?n gelece?e dair bir tak?m olaylar? Sevgili Habibinerüyalar yoluyla bildirdi?i bir tak?m 

rivayetlerde anlat?lmaktad?r. Peygamber (as), bir tak?m olaylar?n sonucunu rüyalar vas?tas?yla 

ö?renmi?tir.
 
1- Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer ?le ?lgili Rüyas? ve Yorumu
 
?bn-i Ömer, Peygamber (as)’in ?öyle buyurdu?unu anlatt?: “Ben (rüyamda) iken insanlar? bir kuyunun 

etraf?ndan toplanm?? vaziyette iken gördüm. Ebubekir kovay? ald? bir ya da iki kova su çekti. Fakat 

O’nun su çeki?inde bir zaaf ve güçlük vard?. “Allah Ebubekir’e ma?firet etsin.” Sonra kovay? 

Ebubekir’in elinden Ömer b. Hattab ald?. Ömer, bu kovay? al?nca elinde büyük bir kovaya dönü?tü. 

Ben, insanlar?n içinde Ömer gibi i?ini tam ve sa?lam yapan görmedim.”
 
Ebubekir’in bir ya da iki kova su çekmesine kar??l?k Ömer’in koca bir kova ile su çekmesinde 

Ebubekir’in devlet ba?kanl??? zaman?nda mürted isyanlar?yla u?ra?mas? ve ba?kanl???n?n az bir süre 

devam etmesi sebebiyle ?slam fetihlerinin azl???na; Ömer zaman?nda hiçbir engelle kar??la??lmayarak 

uzun zaman fetihlerin devam etmesine i?aret vard?r denilmektedir .
 
2- ?slam Ordular?n?n Yapaca?? Seferleri Rüyas?nda Görmesi ve Yorumlamas?
 
Enes b. Malik (ra) ?öyle dedi ki: Rasulüllah, Mihan k?z? Ümmü Haram’?n yan?na gidip ziyaret ederdi. 

Ümmü Haram, Ubade b. Sabit’in nikah? alt?nda idi. Birgün Rasulüllah, yine ziyaretine geldi. O da 

Rasulüllah’a yemek getirdi ve ba??n? tarad?. Sonra Rasulüllah, bir müddet uyudu. Sonra 

gülümseyerek uyand?.
 
Ümmü Haram dedi ki: Ya Rasulallah! Seni güldüren nedir? diye sordum. “Rüyamda bana 

ümmetimden bir k?s?m mücahitlerin ?u deniz ortas?ndaki tahtlar üzerindeki hükümdarlar halinde; 

yahut tahtlar üzerine kurulmu? hükümdarlar misali, gemilere binerek Allah yolunda deniz harbine 

gittikleri gösterildi de ona gülüyorum” buyurdu.
 
Ümmü Haram dedi ki: Ya Rasulallah! Beni de o deniz gazilerinden k?lmas? için dua ediver diye rica 

ettim. Rasulüllah, bana dua buyurdu. Sonra Rasulüllah, ba??n? yata?a koydu (bir müddet daha 

uyudu). Sonra gülümseyerek uyand?. Bunun üzerine yine ben, Ya Rasulallah! Seni güldüren nedir? 

diye sordum.
 
Rasulülah, bu defa da önce dedi?i gibi: “Bana yine ümmetimden bir k?s?m mücahitlerin 

hükümdarlar?n tahtlar?na kurulduklar? gibi Allah yolunda gazaya gittikleri gösterildi.” buyurdu.
 
Ümmü Haram dedi ki: Ya Rasulallah! Beni de onlardan k?lmas? için dua ediver, dedim.
 
Rasulüllah: “(Hay?r) sen, önceki (deniz) gazilerindensin.” buyurdu.
 
(Enes b. Malik dedi ki) Ümmü Haram, Muaviye’nin ?am valili?i zaman?nda, deniz gazas?nda gemiye 

binmi? Fakat denizden karaya ç?kt?klar? zaman Ümmü Haram bindirildi?i kat?rdan dü?erek öldü ve 

Allah yolunda ?ehit olmu?tur .
 
3- Hz. Ai?e ?le Evlenece?inin Rüyada Bildirilmesi
 
Hz. Ai?e (r. anha) Rasulüllah (as)’?n ?öyle buyurdu?unu anlatt?: “(Ey Ai?e) Seni iki defa rüyamda 

gördüm. Bir adam, ipekten bir parça üzerinde senin suretini ta??yordu. O adam: Bu (suretin sahibi) 

senin müstakbel zevcendir, diyordu. ?imdi ben, o sureti aç?yorum ki (ani yüzünden anl?yorum ki) o 

suret, sendin. Cibril’in o sözü üzerin ben, “E?er ?u rüyam Allah taraf?ndan gösterilmi? ise Allah bunu 

gerçekle?tirecektir” dedim.”
 
Bu rivayetten anla??ld???na göre Peygamber (as), ayn? rüyay? iki defa görmü?tür. Hz. Peygamber, 

müstakbel e?inin kim oldu?unu Hz. Ai?e ile evlendikten sonra bilmektedir. O halde Peygamber (as) 

burüyay?, rüyay? gördükten çok sonra yorumlamaktad?r.
 
4- Hz. Peygamber’in Rüyas?nda Hicret Edece?i Yeri Görmesi
 
Ebü Musa’dan rivayet edildi?ine göre Hz. Peygamber (as), ?öyle buyurmu?tur: “Ben, kendimi 

rüyamda Mekke’den hurmal?klar? bulunan bir yere muhacir olarak gidiyor gördüm. Zihnime o 

gidecek oldu?um yerin Yemame ya da Hacer (Bahreyn ya da Yemame’de bir ?ehir) oldu?u fikri 

dü?tü. Bir de gördüm ki o yer, Yesrib denilen Medine imi?. Ben, yine bu rüyamda kendimi gördüm ki; 

bir k?l?ç hareket ettirdim de bu k?l?ç, orta yerinden k?r?ld?. Bunu Uhud harbinde isabet alan müminler 

?eklinde yorumlad?m. Sonra o k?l?c? di?er bir sefer daha hareket ettirdim. Bu sefer k?l?ç, oldu?undan 

daha güzel bir hale döndü. Bunu da fetihler ve mümin toplanmas? ?eklinde Allah’?n getirdi?i 

neticelere yordum. Ben, yine o rüyada bir s???r (?n bo?azland???n?) görmü?tüm. Allah en hay?rl?s?d?r 

(Allah’?n sevab?, Allah için ölenlere daha hay?rl?d?r). Bunu da Uhud günü ?ehid olan mümin neferlere 

yordum. Bir de gördüm ki; as?l hay?r, Uhud günü musibete u?ramalar?n?n ard?ndan Allah’?n onlara 

hay?r nevinden getirdi?i ?eyler ve Bedir gününden sonra Allah’?n bizlere verdi?i do?ruluk ve sebat, 

mükafat?d?r.”
 
5- Medine Vebas?n?n Mahyea Ta??nmas?
 
Abdullah b. Ömer (ra) dedi ki Hz. Peygamber (as), ?öyle buyurmu?tur: “Ben rüyamda ?öyle gördüm: 

Sanki (Sudanl?) siyah, saç? ba?? da??n?k bir kad?n Medine’den ç?kt? da Mahye’ya –ki aras? Cuhfe’dir- 

var?p orada durdu. Ben, bu rüyam? Medine vebas?n?n Mahye’aya ta??naca??na yordum.” 
 
Medine, ilk zamanlar hastal?kl? ve Bathan deresinden ç?kan pis sular sebebiyle havas? bozuk bir yerdi. 

Rasulüllah’?n bu rüyas?ndan ve al?nan tedbirden sonra Medine’nin havas? düzelmi?tir. Rasulüllah’?n 

bu rüyas?, tabiriyle tebli? buyurdu?u rüyalardan olup tabirde bir mesel olmu?tur. 
Ahiretle ?lgili Rüyalar? ve Yorumlar?
1- Cennet’te Hz. Ömer’e Ait Bir Kö?k Olmas? ?le ?lgili Gördü?ü Rüya
 
Ebü Hureyre (ra) ?öyle demi?tir: Rasulüllah’?n huzurunda bulundu?umuz s?rada O, ?öyle buyurdu: 

“Ben, uyudu?um s?rada kendimi cennette gördüm. O s?rada bir kad?nla kar??la?t?m ki; o kad?n, bir 

kö?kün kenar?nda abdest almakta idi.”
 
Ben, bu kö?k kimindir? diye sordum.
 
Oradakiler, Ömer’e attir dediler. Ömer’in k?skançl???n? hat?rlad?m da hemen yüzümü arkaya çevirdim. 

Ömer a?lad? ve, Ya Rasulallah! Anam babam feda olsun! Sana kar?? m? k?skanaca??m? dedi .
 
Buhari, bu rivayeti Said b. Müseyyeb, Cabir b. Abdillah ve Ebü Hureyre’den ayr? ayr? senetlerle 

nakletmi?tir.
 
2- Varaka b. Nevfel’in Ahiretteki Durumunun Gösterilmesi
 
Hz. Ai?e’den rivayet edilmi?tir: Rasulüllah (as)’a Varaka hakk?nda soru soruldu. Hz. Hatice (r. anha), 

Rasulüllah’a ?öyle dedi: O, seni tasdik etti ve sen Peygamberli?ini ilan etmeden önce vefat etti. 

Rasulüllah, buyurdu ki: “Rüyada bana gösterildi ki; O’nun üzerinde beyaz bir elbise vard?. Cehennem 

ehlinden olmu? olsayd?; üzerinde ba?ka bir renk elbise olurdu.”
 
Bu hadisi yorumlayan rüya tabircileri, ölmü? kimsenin beyaz elbiseler içinde görülmesi, cennetlik 

oldu?una i?aret etmi?lerdir. 
Çe?itli Konularla ?lgili Peygamberimizin Gördü?ü Rüyalar
1- Rüya’da Hz. ?sa ve Deccal’in Gösterilmesi
 
Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette. Rasulüllah, ?öyle buyurmu?tur: “Ben, bu gece rüyamda 

kendimi Kabe’nin yan?nda buldum ve ben orada esmer bir adam gördüm ki; o görmekte oldu?um 

esmer, erkeklerin en güzeli idi. Onun kulak memelerne geçmi? bir saç? vard? ki; o da görmekte 

oldu?um saçlar?n en güzelinden olup, bunlar? taram?? idi ve bu saçlar, su damlat?yordu. Bu zat, iki 

adam?n omuzlar? üzerine dayan?p Kabe’yi tavaf ediyordu. Ben, Bu kimdir? diye sordum.
 
“Bu, Meryem o?lu Mesihtir” denildi.
 
Bu s?rada ben, düz de?il; çok k?v?rc?k saçl?, sa? gözü sakat ve sanki salk?m?ndan d??ar? ç?km?? iri bir 

üzüm tanesi gibi olan bir adamla kar??la?t?m. Ben ,O kimdir? diye sordum. “Deccal mesihtir” denildi.”
 
Rüyada Kabe’yi tavaf etmek; Hacca gitmek, evlenmek, devlet i?inin görülmesi, ana-babaya iyilik, bir 

alime hizmet etmek ve günahlardan temizlenmek ?eklinde yorumlanm??t?r .
 
2- Rüyada Yerin Hazinelerinin Verildi?inin Görülmesi
 
Ebü Hureyre’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber, ?öyle buyurmu?tur: “Bana güzel konu?man?n 

anahtarlar? verildi. Ben, korku salmak suretiyle yard?m olundum. Bir da ben, dün gece uyudu?um 

s?rada, bana arzdaki hazinelerin anahtarlar? getirildi ve benim avucumun içine konuldu.” bulurdu. 

(Sonra) Ebü Hureyre, Rasulüllah (as) (Bu hazinelerin hiçbirine nail olmadan gitti.) ?imdi bu hazineleri 

yerlerinden sizler ç?kar?rs?n?z, demi?tir .
 
Yeryüzü hazinelerinin verilmesi, Hz. Peygamber (as)’den sonra, Allah’?n Muhammed ümmetine 

birçok müyesser k?lmas?, Kisralar?n ve Kayzerlerin hazinelerinin ganimet olarak al?nmas? ?eklinde 

tefsir edilmi?tir .
 
3- Hz. Ömer’in Faziletinin Rüyada Gösterilmesi
 
?bn-i Ömer ?öyle demi?tir: Ben, Rasulüllah (as)’? ?öyle derken i?ittim: “Uykuda iken bana bir kadeh süt 

getirildi. Ondan kana kana içtim ve etkisini ta t?rnaklar?m?n ucunda hissettim. ?çtikten sonra artan? 

Ömer’e verdim.” buyurdu.
 
Sahabiler, Ya Rasulallah! Bunu, ne ile te’vil ettin? diye sordular. Rasulüllah (as): “?lim ile” cevab?n? 

verdi .
 
Hz. Ömer’in faziletiyle ilgili Peygamber (as)’in gördü?ü ba?ka birrüya da ?öyledir: Rasulüllah (as): 

“Ben uyudu?um esnada insanlar bana arz olunuyordu. Üstlerinde gömlekler vard?. Bu gömlekler, 

kiminin gö?süne kadar ula??yordu, kimi daha k?sayd?. Bu s?rada Ömer b. Hattab, benim yan?ma 

u?rad?. Onun gömle?inin ucu, arkas?ndan sarkm??, yerlere sürünüyodu.” buyurdu.
 
Sahabiler, Ya Rasulallah! Bunu ne ile te’vil ettin? diye sordular. Rasulüllah (as): “Din ile” cevab?n? 

verdi .
 
Rasulüllah’a soru soran?n Ebübekir es-S?ddik oldu?u ve gömle?in din ile tabir edilece?i; gömlek 

uzunlu?unun, sahibinin ard?ndan eserlerinin bekas?na delalet etti?i üzerinde ittifak etmi?lerdir. Bir de 

gömlek uzunlu?u, rüyalarda övülen meselelerdendir. Uyan?kken gömlek yere sürüklendi?inde ise, 

yerilir .
 
4- Ukbe b. Rafi’in Evinde ?bnu’t-Tab Hurmas? ?kram Edilmesi
 
Enes b. Malik’ten gelen bir rivayette Rasulüllah (as), ?öyle buyurdu: “Ben, bir gece uyuyan ki?inin 

rüyas?nda görece?i rüyas?nda gördüm ki; biz, Ukbe b. Rafi’in evinde bulunuyoruz. Derken bize ?bn-i 

Tab hurmas? nevinden ya? hurmalar getirildi. Ben, bu rüyay? dünyada bizim için bir rif’at ve yükseklik, 

ahirette afiyet, dinimiz en güzele ula?acak (kökle?ecek) diye tabir ettim.”
 
Rasulüllah (as), rüyas?nda kendini Ukbe b. Rafi’in evinde görmü?. “Ukbe”yi, ayn? kökten gelen “Ukba, 

akibet” kelimeleri ile te’vil etmi?tir. “Raf’i”, yüksek ve yükselen gibi manalar ifade eder. Rasulüllah 

(as)). “Dünyada yükseklik bize, ahirette hay?rl? akibet bize.” ?eklinde te’vil etmi?tir.
 
5- Rüyada Boyuna Tak?lan ?p (Sicim) ve Aya?a Vurulan Pranga Görülmesi
 
Ebü Hureyre (ra)’den rivayet edildi?ine göre Rasulüllah (as), ?öyle buyurmu?tur: “Ben (rüyada), 

(boyuna tak?lan ip)den ho?lanmam ve (aya?a tak?lan pranga görmeyi) severim. Rüyada  (pranga) 

görmek, dinde sebat etmektir.”
 
Boyuna tak?lan ip (buka??), lala manas?na geldi?i gibi; ele vurulan kelepçe manas?na da gelir. Buhari 

bunu, lala manas?nda alm??t?r.Rüyada lala denilen boyun halkas?n?n görülmesinin ho? 

kar??lanmamas?na gelince ayette geçen “?üphesiz biz boyunlar?na çenelerine kadar lalalar 

(buka??lar) geçirdik. Bundan dolay? ba?lar? yukar? do?ru kalk?kt?r.” ; bu aç?klama cehennemliklere ait 

bir özellik oldu?u için, rüyada lala (buka??) görmek, ho? kar??lanmam??; cehennemde ceza görmeye 

yorumlanm??t?r.
 
Aya?a tak?lan pranga (zincir)dir. Rüyada pranga görmek, din dairesinin d???na ç?kmamak ve dinde 

sebat etmek olarak yorumlanm??t?r .
 
6- Rüyada Süt, Gemi, Deve ve Ye?illik Görülmesi
 
Rasulüllah (as), ?öyle buyurdu: “Rüyada süt görmek, f?trata; gemi, kurtulu?a; deve, üzüntüye; ye?illik, 

cennete i?aret eder.”
 
Hz. Peygamber, burada rüyada görülen nesnelerin hangi anlamlara geldi?ini anlatmaktad?r. Ba?ka 

rivayetlerle kar??la?t?r?ld???nda bu yorum, kesinlik ifade etmez. Çünkü Peygamber, rüyada süt görmeyi 

ilim ve din ile yorumlamaktad?r.
 
7- Uhud Sava?? ?le ?lgili Gördü?ü Rüya
 
Hz. Peygamber (as), ?öyle buyurdu: “Rüyamda gördüm ki; sanki ben, çok sa?lam bir z?rh?n içindeyim. 

Bir de bo?azlanan s???r gördüm. Ben, ?öyle yorumlad?m. Bu z?rh, Medinedir. S???r ise, bir topluluktur. 

Vallah bu (onlar için) daha hay?rl?d?r. ?ayet biz, Medine’de kal?rsak, onlar üzerimize geldiklerinde, 

onlarla sava??r?z.” Bunun üzerine (oradakiler); Vallahi! Onlar üzerimize cahiliye döneminde bile 

gelememi?lerdi. Müslüman olduktan sonra m? gelecekler? dediler. (Bunun üzerine Hz. Peygamber): 

“O halde istedi?iniz gibi yap?n” buyurdu. (Sonra) Ensar’?n baz?s? baz?s?na, Hz. Peygamber’in görü?ünü 

geri çevirdik deyip geldiler ve Ya Rasulallah! Senin istedi?in gibi olsun, dediler. Bu kez Hz. 

Peygamber, ?öyle buyurdu: “?imdi durum ?u ki; hiçbir Peygamber’e z?rh?n? giyince sava?mad?kça onu 

ç?karmak (yak??maz)”
 
Hz. Peygamber, Uhud Sava?? öncesi gördü?ü rüyay? ve burüyadan ç?kard??? yorumu, Medinelilere 

anlatt?. Ancak tecrübesiz ve bilgisiz gençler, bu öneriyi kabul etmezler. Rüyan?n yorumuna göre, 

Medine’de savunma sava?? yap?lacakt?. Ancak onlar, yüz yüze sava?mak istiyorlard?. Bedir Sava??’n?n 

kazan?lmas?n?n da onlara vermi? oldu?u heyecanla bu görü?ü savundular. D??ar?da sava?ma fikri a??r 

bas?nca Hz. Peygamber, bu görü?e uydu. Ayn? zamanda önemli kararlar al?naca??nda ?üraya 

ba?vurmak (me?veret) fikri de bu hadisten anla??lmaktad?r.


Seçme Hadisler ve Sözler
Kör cehalet çirkefle?tirir insanlar?. Suskunlu?um asaletimdendir. Her lafa verecek bir cevab?m var; Lakin bir lafa bakar?m lafm? diye, bir de söyleyene bakar?m adam m? diye.
Mevlana Celaleddini Rumi
Her An'ımız Bir Dua
Ey Rabbimiz! Bizi, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana çok ?ükreden, Sana çok itaat eden, Sana kar?? içi sayg? ve hu?u ile dopdolu olan, dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden insanlar eyle.
Recep Kaplan İletişim
Ofis Adresi:
Uğur Mumcu Caddesi No: 77/10
G.O.P / Çankaya / Ankara / Türkiye
0 312 447 45 45 (pbx)